Souhlas se zpracováním osobních údajů

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU ODBORYPLUS.CZ

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu odboryplus.cz (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „Podmínky“) vydává společnost REFIN ASISTENT, s.r.o., se sídlem Jablunkovská 410, 739 61 Třinec, Lyžbice, IČ 294 51 639 (dále jen „Poskytovatel“), jako Provozovatel portálu odboryplus.cz, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelema Uživateli, užívajícími Portál.
  • Poskytovatelposkytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách odboryplus.cz (dále jen „Služba“). Služba slouží ke zprostředkování obchodních poptávek a nabídek.
  • Vztah Poskytovatele s Uživateli výše uvedených služeb se řídí těmito Obchodními podmínkami, které tvoří právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.
 2. Definice
  • Poskytovatelem je společnost REFIN ASISTENT, s.r.o.
  • Propojené osoby. Propojenými osobami se rozumí další společnosti propojené s Poskytovatelem.
  • Uživatel. Uživatelem služby je člen odborů sdružený v členských odborových svazech  Českomoravskékonfederace odborových svazů, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha, Žižkov, IČ 006 75 458 (dále jen „ČMKOS“), který v souladu s těmito Obchodními podmínkami provede Registraci.
  • Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.
  • Portál. Portálem se rozumí webové stránky odboryplus.cz.
  • Služba. Službou se rozumí služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné Poskytovatelem pro Uživatele na Portálu. Služba je umístěna na webových stránkách odboryplus.cz a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně.
  • Užívání Služby. Užíváním služby se rozumí veškerá činnost Uživatele prováděna na Portálu Služby.
  • Obsah Služby. Obsah služby představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob.
   1. Obsah Poskytovatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, které vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).
   2. Obsah Uživatele. Obsahem uživatele se rozumí zejména povinné registrační údaje a údaje, které zadá uživatel v rámci registrace nebo používání Služby dobrovolně.
   3. Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích osob zobrazované v rámci Služby.
  • Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká Registrací.
 3. Registrace
  • Používání služeb je umožněno pouze na základě registrace. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Registrace je bezplatná. Nárok na registraci nevzniká.
  • Registrací Uživatel potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, porozuměl jim a bez výhrady s nimi souhlasí.
  • Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registraci není možné provést v zastoupení a může ji provést pouze svéprávná a plnoletá fyzická osoba ve smyslu § 30 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
  • Údaje vyžadované při Registraci je třeba uvést správně a v plném rozsahu. Uživatel je zodpovědný za úplnost a správnost těchto údajů. Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné.
  • Poskytnutím osobních údajů v rámci Registrace nebo při používání Služby Uživatel dává tímto v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, Poskytovateli souhlas s jejich zpracováním a užitím pro účely poskytování Služby včetně zasílání obchodních či obdobných sdělení na jím uvedené kontaktní údaje (telefonní číslo či e-mailová adresa, popř. oboje). Dále viz odstavec 5. Ochrana osobních údajů.
  • Udělení souhlasu s Obchodními podmínkami je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služby. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je uvedeno v registračním formuláři.
  • Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká dokončením Registrace, tím se rozumí obdržení potvrzení o úspěšném dokončení Registrace.
  • Dokončením Registrace Uživatel výslovně akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.
 4. Práva a povinnosti
  • Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:
   1. je plně svéprávný, tzn., že je způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem neboli právně jednat, a to zejména s ohledem na svůj věk,
   2. nebyla jeho svéprávnost omezena ve smyslu § 55-65 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
   3. veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   4. používáním Služby ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách nedojde k porušení právního řádu České republiky ani právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika,
   5. se před zahájením Užívání Služby důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami a těmto Obchodním podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
   6. si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služby může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, tak i Obsahu Třetích osob.
  • Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Obchodních podmínek, zavazuje, že:
   1. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právního řádu České republiky nebo právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
   2. nebude užívat Službu, pokud by jejím užíváním ze strany Uživatele došlo k porušení právního řádu České republiky nebo právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
   3. pokud ještě nedovršil 18 let věku, nebude užívat Službu, u které je podmínkou dovršení 18 let věku,
   4. bude používat Službu pouze k účelu, ke kterému je určena,
   5. pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využít) jiné rozhraní, než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
   6. bude udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke Službám, zejména identifikační údaje sloužící k přihlášení a heslo, v tajnosti, nesdělí je třetím osobám s výjimkou Poskytovatele a zabrání jejich zneužití.
   7. nebude získávat (ani se nebude snažit získat) přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů, Poskytovatele a/nebo Třetích osob.
   8. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a/nebo hesla jakoukoli jinou osobou, neprodleně to oznámí Poskytovateli
   9. nebude se v souvislosti s Užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
   10. nebude v souvislosti s Užíváním Služby činit nic, co by bylo proti dobrým mravům nebo veřejnému zájmu,
   11. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či měnit jakoukoli část Služby, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
   12. nebude porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem, než je uvedeno v jiných bodech těchto Obchodních podmínek a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem,
  • Práva Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Obchodních podmínek, oprávněn:
   1. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tom předem informovat Uživatele a/nebo Třetí osoby pozastavit nebo omezit poskytování Služby či jakkoli změnit způsob poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům a/nebo Třetím osobám nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům a/nebo Třetím osobám, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele a/nebo Třetí osoby,
   2. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tom předem informovat Uživatele a/nebo Třetí osoby ukončit poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům a/nebo Třetím osobám nebo pouze k některým Uživatelům a/nebo Třetím osobám,
   3. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tom předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele.
  • Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služby Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím internetu.
  • V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 12 měsíců (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“) je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský Účet.
 5. Ochrana osobních údajů
  • Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,
   1. Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. 3. Registrace těchto Obchodních podmínek vyžaduje v rámci Registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
   2. Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů, vyjma členství v odborové organizaci, jenž je podmínkou pro způsobilost být Uživatelem, není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli jiné citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služby jakékoli jiné citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
  • Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uschovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v potřebné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. tč. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
   1. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
   2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
  • Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, předávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatel se zavazuje, že kromě případů výslovně upravených těmito Obchodními podmínkami bude osobní údaje Uživatele zpracovávat výlučně sám a nesvěří je jinému zpracovateli.
  • Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelůpro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto Obchodních podmínek) a pro statistické účely.
  • Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“ a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel souhlas v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZoZOÚ“) nezpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Obchodních podmínek Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při Registraci.
  • Předávání osobních údajů. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas s předáním Osobních údajů Uživatele třetí osobě, a to konkrétně ČMKOS a/nebo jejím členským odborovým svazům a organizacím v souvislosti s ověřením členství Uživatele v odborech po dobu platnosti Registrace. Dále pak partnerům akce, a to za účelem využití obchodních nabídek Uživatelem v rámci slev a výhod programu odboryplus.cz po dobu platnosti registrace.
  • Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáním Osobních údajů na dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle čl. 5. Ochrana osobních údajů je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatele zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Obchodních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.
  • Přístup uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracování svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoZOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoZOÚ, má právo požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo požádat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.
  • Statistická data Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem a s jejich předáním ČMKOS a Propojeným osobám pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoliv Třetí osobě Uživatele kontaktovat.
  • Obchodní sdělení, reklama. Uživatel dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodního sdělení ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti, obsahujícího zejm. informace o novinkách Služby a o produktech a službách Třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.
 6. Vyloučení odpovědnosti
  • Vyloučení záruk. Služba poskytovaná Poskytovatelem Uživateli je poskytována „tak jak je‟. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.
  • Odpovědnost za škodu. Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za: a) jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci, b) jakýkoliv následek porušení povinnosti ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu, c) jakýkoliv jiný následek používání Služby.
  • Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením §3,4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů).
  • Obsah Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby a software třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služby. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.
  • Vztah mezi uživatelem a Třetími osobami. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou na základě využívání Služby je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících při Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu. Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatelů Služby (tj. zadavatel nabídky či poptávky).
  • Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

6.1. Sdělení informace, na kterou se vztahuje bankovní tajemství Uživatel souhlasí s tím, aby v případě, že je čerpání zvýhodněné nabídky na určité zboží či službu Třetích osob, která je na portále odboryplus.cz inzerována, podmíněno vlastnictvím bankovního účtu u společnosti Československá banka, a.s., IČO 00001350 (dále jen „ČSOB“), ČSOB poskytla Poskytovateli jako provozovateli portálu, údaj o tom, zda u ní má či nemá zřízený bankovní účet.

7. Závěrečná ustanovení

7.6.1 Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit obsah těchto podmínek. Změnu podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli.

7.6.2 Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání Služby ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.  Po vyloučení pochybnosti strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek, nebo jejich změn a nadále na základě původní registrace Užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem, dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto Podmínek. Pro vyloučení pochybnosti strany prohlašuji, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek, nebo jejich změn a nadále na základě původní registrace Užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto podmínek.

7.7. Účinnosti. To znění Podmínek nabývá účinnosti dne 6.5.2020.

 

 

 

Hlavní partneři