odboryplus.cz

Portál plný výhod


VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

užívání služeb portálu akce.odboryplus.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Provozovatelem internetových stránek akce.odboryplus.cz je společnost chytryhonza.cz, s. r. o.. Portál slouží ke zprostředkování příležitosti k uzavření smlouvy mezi Poskytovateli a Spotřebiteli za obzvláště výhodných podmínek, podmíněných dosažením určitého počtu přijatých nabídek ze strany Spotřebitelů. Provozovatel není smluvní stranou smluv, uzavřených mezi Spotřebiteli a Poskytovateli prostřednictvím Portálu. Odesláním Objednávky přistupuje Spotřebitel na tyto Obchodní podmínky ve znění platném k okamžiku odeslání Objednávky.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

 • 2.1. Nabytí účinnosti Smlouvy (také „Aktivace nabídky dne“) – dosažení minimálního stanoveného počtu objednaných Slevových Voucherů ve stanovené době.
 • 2.2. Nabídka – nabídka Provozovatele na uzavření Smlouvy, uveřejněná na Portálu, obsahující identifikaci Poskytovatele, popis předmětu Smlouvy a podmínky nabytí její účinnosti, zejména pak specifikaci nezbytného počtu odeslaných objednávek ze strany Spotřebitelů, a časový údaj o době platnosti nabídky.
 • 2.3. Objednávka – objednávka plnění specifikovaného v Nabídce, považovaná za akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy. Odesláním Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem. Okamžikem uzavření Smlouvy nabývá tato smlouva platnosti, účinnosti však nabývá až okamžikem splnění podmínek, stanovených Nabídkou. V případě, že v době stanovené Nabídkou nejsou splněny podmínky pro nabytí účinnosti Smlouvy, smlouva automaticky zaniká.
 • 2.4. Spotřebitelská smlouva nebo Smlouva – smlouva, uzavřená na základě uveřejnění Nabídky Poskytovatele na portálu a přijetí této Nabídky Spotřebitelem formou odeslání objednávky Voucheru. Spotřebitelská smlouva dle těchto Obchodních podmínek může mít formu smlouvy kupní, smlouvy o dílo, smlouvy o ubytování, cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy dle občanského zákoníku, v závislosti na charakteru lnění, nabízeného Poskytovatelem. K uzavření spotřebitelské smlouvy mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem dochází odesláním objednávky Voucheru Spotřebitelem Provozovateli.
 • 2.5. Poskytovatel služby nebo Poskytovatel – dodavatel ve smyslu ust. § 52 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, který se nachází ve smluvním vztahu s Provozovatelem Portálu, s nímž Spotřebitel může uzavřít Smlouvu dle Nabídky, uveřejněné Provozovatelem, a který je povinen poskytnout Spotřebiteli plnění dle Smlouvy za předpokladu splnění podmínek, stanovených Nabídkou pro nabytí účinnosti takové Smlouvy. 2
 • 2.6. Provozovatel – provozovatel portálu „akce.odboryplus.cz“, je Společnost chytryhonza.cz, s. r. o.
 • 2.7. Spotřebitel – fyzická osoba ve smyslu ust. § 52 odst. 3 občanského zákoníku, která prostřednictvím Portálu může uzavřít Smlouvu s Poskytovatelem, která má v případě splnění podmínek pro účinnost Smlouvy nárok na poskytnutí plnění ze strany Poskytovatele, a jíž je v případě splnění podmínek nezbytných pro nabytí účinnosti Smlouvy Provozovatel povinen vydat Voucher, potvrzující uzavření a účinnost Smlouvy.
 • 2.8. Portál – internetový portál „odboryplus.cz“, umístěný na adrese „www.odboryplus.cz“.
 • 2.9. Slevový Voucher či Voucher – doklad o uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem prostřednictvím Portálu a nabytí o účinnosti této Smlouvy, vydaný Provozovatelem po splnění podmínek účinnosti Smlouvy a po řádném uhrazení platby dle Nabídky Spotřebitelem. Na základě předloženého Voucheru je Poskytovatel povinen poskytnout Spotřebiteli plnění dle Smlouvy, které musí být v souladu s Nabídkou.

III. UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

 • 3.1. Provozovatel na stránkách Portálu umožňuje uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem. Provozovatel není dodavatelem dle uzavřené Smlouvy. Umístěním Nabídky na stránky Portálu na základě samostatné smlouvy, uzavřené mezi Provozovatelem a Poskytovatelem, umožňuje Provozovatel Spotřebiteli zaslat Objednávku prostřednictvím rozhraní, umístěného na stránkách Portálu, a tímto způsobem uzavřít Smlouvu s Poskytovatelem.
 • 3.2. Odesláním Objednávky vzniká mezi Spotřebitelem a Provozovatelem vztah, jehož obsahem jsou následující závazky:
 • 3.2.1. závazek Provozovatele evidovat přijatou Objednávku, vést řádnou evidenci všech přijatých Objednávek, sledovat splnění podmínek dle Nabídky, vyrozumět Spotřebitele i Poskytovatele o splnění nebo nesplnění podmínek dle Nabídky, vystavit Spotřebiteli řádnou výzvu k úhradě platby dle Smlouvy, předat uhrazenou platbu Poskytovateli, vystavit a zaslat Spotřebiteli Voucher;
 • 3.2.2. závazek Spotřebitele uhradit platbu na základě výzvy Provozovatele, ve lhůtě v této výzvě stanovené.

IV. NABÍDKA NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • 4.1. Pro účely přehledného zveřejňování Nabídek na Portálu je Portál rozdělen na sekce dle povahy nabízeného plnění a místa plnění, přičemž Spotřebitelé mohou vyhledávat Nabídky v sekcích, které zvolí.
 • 4.2. V Nabídce jsou uvedeny alespoň následující údaje:
 • 4.2.1 identifikace Poskytovatele, který Nabídku činí;
 • 4.2.2 popis plnění, které Poskytovatel nabízí;
 • 4.2.3 výši platby, požadované na Spotřebiteli za poskytnuté plnění;
 • 4.2.4 doba, po kterou je Spotřebitel oprávněn po nabytí účinnosti Smlouvy čerpat plnění dle Smlouvy (není-li tato doba stanovena, postupují strany Smlouvy dle odst. 8.3);
 • 4.2.5 minimální počet objednávek, po jejichž přijetí Provozovatelem nabývá Smlouva účinnosti;
 • 4.2.6 doba, po kterou je Nabídka aktivní a po kterou je možno zasílat Provozovateli Objednávky.
 • 4.3. Nabídka je nabídkou na uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem. Provozovatel neodpovídá Spotřebiteli za vážnost Nabídky, umístěné na Portál, s výjimkou případů, kdy je nedostatek vážnosti zcela zjevný, případné deklarovaný samotným Poskytovatelem.

V. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY S POSKYTOVATELEM

 • 5.1. Objednávkou vyslovuje Spotřebitel souhlas s Nabídkou jakožto s návrhem na uzavření Smlouvy. Objednávku je možné odeslat pouze prostřednictvím rozhraní, které je Spotřebiteli dostupné na stránkách Portálu bezprostředně po kliknutí na volbu „objednat“. Objednávka je považována za akceptaci nabídky na uzavření Smlouvy, po jejím zaplacení. Doručením platby Provozovateli. je Smlouva mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem uzavřena.
 • 5.2. Smlouva, uzavřená na základě odeslané Objednávky, je spotřebitelskou smlouvou uzavřenou prostředky komunikace na dálku ve smyslu ust. § 53 občanského zákoníku. Ve smyslu tohoto ustanovení má Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně a v případě, že jej Spotřebitel činí před přijetím Voucheru, musí být zasláno Poskytovateli prostřednictvím Provozovatele. Odstoupení učiněné po přijetí Voucheru Spotřebitelem musí být adresováno Poskytovateli. Od Smlouvy nelze způsobem dle tohoto odstavce odstoupit v souladu s ust. § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku v případě, že plnění dle Smlouvy bylo Spotřebiteli Poskytovatelem poskytnuto ještě před uplynutím 14-ti denní lhůty. Právo na odstoupení od Smlouvy se dále neuplatní v případech, kdy se Smlouva týká služeb ubytování, dopravy, stravování nebo využití volného času ve smyslu § 54 písm. g) občanského zákoníku), pokud je využití této služby omezeno dobou platnosti Voucheru.
 • 5.3. Jeden Spotřebitel je oprávněn v rámci jedné Nabídky odeslat pouze jednu Objednávku, a uzavřít pouze jednu Smlouvu, nestanoví-li Nabídka jinak. Jakékoli další Objednávky zaslané týmž Spotřebitelem budou považovány za neplatné a nebudou Provozovatelem zahrnuty do sledovaného počtu Objednávek pro účely splnění podmínek účinnosti Smlouvy.

VI. PODMÍNKY ÚČINNOSTI SMLOUVY

 • 6.1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření, tedy okamžikem úhrady Objednávky a obdržení platby za Objednávku na účet Provozovatele. Smluvní strany však nejsou povinny poskytnout ani oprávněny požadovat plnění dle Smlouvy před nabytím její účinnosti.
 • 6.2. Smlouva nabývá účinnosti splněním následujících podmínek:
 • 6.2.1. bude-li ze strany Spotřebitelů zaslán Provozovateli minimální počet Objednávek, stanovený Poskytovatelem v Nabídce, a
 • 6.2.2. bude-li tento minimální počet Objednávek dosažen nejpozději do doby, stanovené v Nabídce.
 • 6.3. Nebude-li některá z podmínek dle předchozího odstavce splněna, Smlouva nenabývá účinnosti, a marným uplynutím doby určené Nabídkou pro zasílání Objednávek Smlouva zaniká.
 • 6.4. Podmínka dle odst. 6.2.1. je odkládacími podmínkou účinnosti Smlouvy ve smyslu ust. § 36 odst. 2 obč. zákoníku. Podmínka dle odst. 6.2.2. je rozvazovací podmínkou platnosti Smlouvy dle § 36 odst. 2 obč. zákoníku.

VII. PLATBA

 • 7.1. Platbu lze provést následujícími způsoby:
 • 7.1.1. Převodem na účet – Spotřebitel je povinen provést platbu za plnění dle Smlouvy nejpozději ve lhůtě splatnosti, stanovené informací Provozovatele. V případě neuhrazení platby ve lhůtě splatnosti má Poskytovatel právo odstoupit od smlouvy, anebo může na Spotřebiteli požadovat provedení platby, je-li připraven svůj závazek ze Smlouvy sám splnit.
 • 7.1.2. Platba kreditní kartou – peníze budou Provozovatelem strženy z účtu Spotřebitele až poté, co nabude Smlouva účinnosti způsobem dle čl. VI.
 • 7.1.3. Platba prostřednictvím tzv. „rychlých platebních tlačítek“ – peníze budou Provozovatelem strženy z účtu Spotřebitele až poté, co nabude Smlouva účinnosti způsobem dle čl. VI.
 • 7.2. V případě, že by Provozovatel obdržel platbu Spotřebitele před uplynutím doby, stanovené pro nabytí účinnosti Smlouvy, a Smlouva v této době nenabyla účinnosti dle čl. VI., je Provozovatel povinen neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od marného uplynutí této doby, uhrazenou platbu Spotřebiteli vrátit zpět na bankovní účet, z něhož byla odeslána nebo stržena.

VIII. UPLATNĚNÍ VOUCHERU A PLNĚNÍ POSKYTOVATELE

 • 8.1. Ihned po přijetí a identifikaci platby Spotřebitele je Provozovatel povinen vystavit Voucher, který je dokladem o nabytí účinnosti Smlouvy a o splnění podmínek Smlouvy Spotřebitelem.
 • 8.2. Provozovatel je povinen Voucher zaslat Spotřebiteli e-mailem na e-mailovou adresu, uvedenou Spotřebitelem v Objednávce, nebo e-mailem zaslat Spotřebiteli odkaz na umístění, na němž se nalézá Voucher ke stažení. Platnost odkazu činí min. 100 (sto) dní od odeslání e-mailu. Voucher, obdržený e-mailem, Spotřebitel za účelem jeho předložení Poskytovateli vytiskne.
 • 8.3. Voucher, obdržený e-mailem, je Spotřebitel za účelem jeho uplatnění u Poskytovatele vytisknout. Předložení Voucheru opravňuje Spotřebitele k přijetí plnění dle Smlouvy a zakládá povinnost Poskytovatele plnění Spotřebiteli poskytnout, a to nejpozději do uplynutí doby určené k čerpání plnění, stanovené v Nabídce. Marné uplynutí doby stanovené pro čerpání plnění ze Smlouvy je považováno za rozvazovací podmínku platnosti Smlouvy dle ust. § 36 odst. 2 obč. zákoníku. Marným uplynutím této doby Smlouva zaniká, Poskytovatel nadále není povinen Spotřebiteli poskytnout plnění dle Smlouvy, a Spotřebitel nemá v takovém případě nárok na vrácení uhrazené platby.
 • 8.4. Voucher je přenosný, Spotřebitel může Voucher poskytnout třetí osobě, která je oprávněna čerpat plnění namísto něj. V souladu s odst. 5.3. není Spotřebitel oprávněn uplatit u jednoho Poskytovatele více Voucherů, vztahujících se k jedné Nabídce. S ohledem na toto ustanovení nelze u Poskytovatele uplatnit vícetisky nebo kopie Voucherů.
 • 8.5. Veškeré podmínky uplatnění Voucheru u Poskytovatele a práva, která tento Voucher zakládá Spotřebiteli, jsou na Voucheru uvedeny.

IX. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE A POSKYTOVATELE

 • 9.1. Vzhledem k tomu, že dodavatelem plnění dle Smlouvy je Poskytovatel, nese pouze Poskytovatel odpovědnost za řádné dodání plnění v souladu s Nabídkou. Veškeré nároky plynoucí z rozporu dodaného plnění s plněním, uvedeným v Nabídce, je Spotřebitel povinen uplatňovat přímo u Poskytovatele. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv požadavky Poskytovatele na uhrazení peněžitých částek za poskytnutí plnění Spotřebiteli nad rámec výše platby.
 • 9.2. Provozovatel neodpovídá Spotřebiteli za škodu vzniklou v důsledku nebo v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Provozovatel odpovídá výlučně za řádné splnění svých závazků dle odst. 3.2.1. Provozovatel neodpovídá Spotřebiteli za škodu vzniklou v důsledku neuplatnění Voucheru v době stanovené pro čerpání plnění (dle odst. 8.3.).
 • 9.3. Provozovatel odpovídá za řádné odeslání Voucheru na e-mailovou adresu, uvedenou Spotřebitelem v Objednávce. Provozovatel neodpovídá Spotřebiteli za škodu, vzniklou nedoručením Voucheru v důsledku uvedení nesprávné e-mailové nebo poštovní adresy.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROVOZOVATELE

 • 10.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Spotřebitelů za účelem plnění svých závazků dle odst. 3.2.1., za účelem marketingových akcí souvisejících s Portálem a k účelům statistickým a sledování efektivity Portálu. Provozovatel je ve vztahu k těmto účelům zpracování považován za správce osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel je oprávněn k těmto účelům zpracovávat výhradně osobní údaje Spotřebitelů, zadané Spotřebiteli v rámci Objednávky. Odesláním Objednávky vyjadřuje Spotřebitel svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, uvedenýchv Objednávce, Provozovatelem, k výše uvedeným účelům, po dobu nejvýše 6 měsíců od odeslání poslední Objednávky Spotřebitelem. E-mailovou adresu Spotřebitele je Provozovatel oprávněn používat pro účely zasílání obchodních sdělení Spotřebiteli po dobu dle předchozí věty, přičemž v každém takto zaslaném sdělení je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli možnost bezplatně odmítnout další zasílání sdělení na uvedenou e-mailovou adresu. Provozovatel zpracovává osobní údaje automatizovaně elektronickými prostředky, obsluhovanými výhradně zaměstnanci Poskytovatele zavázanými povinností mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům Spotřebitelů. Provozovatel není oprávněn předat osobní údaje Spotřebitelů jinému subjektu, s výjimkou případů, kdy mu tak ukládají právní předpisy. Provozovatel je povinen Spotřebitele na jeho žádost bez zbytečného odkladu informovat o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu i o konkrétních údajích, které jsou zpracovávány. Spotřebitel ke oprávněn kdykoliv požádat Provozovatele o odstranění svých osobních údajů ze systému Provozovatele, nebo o jejich aktualizaci či opravu.
 • 10.2. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů (autorského zákona) oprávněn vykonávat veškerá majetková autorská práva ke všem prvkům portálu, které jsou autorskými díly ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Obsah stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu provozovatele, včetně jakýchkoli fotografií nebo grafických prvků, na stránkách Portálu umístěných.
 • 10.3. Označení „akce.odboryplus.cz“ je ve své slovní i grafické podobě označením, k němuž má Provozovatel práva, vyplývající z ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, o nekalé soutěži, a zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 11.1. Vztah mezi Spotřebitelem a Provozovatelem se řídí těmito Obchodními podmínkami, platnými v okamžiku odeslání, resp. úhrady Objednávky Spotřebitelem a zveřejněnými na internetové adrese akce.odboryplus.cz. Případná změna OP po odeslání objednávky nemá vliv na podmínky nabytí účinnosti Smlouvy a na možnost Spotřebitele čerpat plnění ze Smlouvy.
 • 11.2. Otázky, těmito OP neupravené, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
odboryplus.cz